Програми за ХИВ

Каква трябва да е политиката на всяка страна, по въпроса свързан с ХИВ/СПИН и какви програми за борба с ХИВ, съществуват. Това са само част от въпросите, на които непрестанно се търсят отговори.

Политиката трябва да е преди всичко ефективна, комплексна и всеобхватна. Според мнението на специалистите само отделни интервенции не могат да постигнат желания резултат за овладяване и възпиране на по-нататъшно разпространение.

За да бъде достатъчно надеждна една програма, тя трябва да е не сам комплексна и всеобхватна, но и да предвиди някои неща.

В това число превенция срещи ХИВ трябва да гарантира и защитава човешките права. Трябва да обещава мерки за борба срещу стигмата и премахване на дискриминация;

Програмите за борба с ХИВ трябва да са обединяващи. В това число се включват всякакви неправителствени, обществени организации, религиозни, правителствени организации, образователен сектор, частния сектор, медии и профсъюзи;

Към борбата със СПИН в програмите трябва да вземат участие и хората, страдащи от ХИВ. С тяхна помощ най-лесно могат да се формулират техните нужди, с цел осъществяване на превенцията;

Участие в програмите могат да направи и всякакви културни и религиозни организации, като тяхната роля може да повлияе над негативният потенциал за предаване на ХИВ;

Чрез равнопоставеност на половете и в отговор на различни норми и отношения между двата пола, за намаляване уязвимостта на хората;

В процеса на промотиране на програми срещу ХИВ широко разпространение могат да имат и знанията и информираността за това как се предава ХИВ и как да се избегне инфекция;

Да бъде промотирана и връзката между превенция на ХИВ и сексуално здраве и репродуктивно здраве;

Да бъдат популяризирани програми за отговарящи на нуждаещите се превенция засегнати групи;

Мобилността и финансирането на всички сектори, включително образование и здравеопазване; Оформяне на законова рамка за борба със стигма и дискриминация и защитаване на правата на хора, уязвими или засегнати от ХИВ;

Програмата трябва да включва и достатъчно инвестиции за изследване на нови превантивни технологии.